RODO

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności realizowanych przez naszą Spółkę procesów przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy obowiązujące w firmie ISKO sp. z o.o. Grupa SBS z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 82, legitymującą się numerem NIP: 6332046248, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000004143, REGON: 277498181, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Spółki Pana Henryka Kroczek zasady ochrony danych osobowych, ustanowione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).


Spis treści
1. ADMINISTRATOR DANYCH
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH.


1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS .

Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) – daneosobowe@isko.pl

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   a) wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się kontaktowanie się z pracownikami lub współpracownikami klienta/kontrahenta w ramach działań podjętych w celu zawarcia umowy, a także jej realizacji.
   b) marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS, uznaje się podejmowanie działań promujących jej działalność.
   c) finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego.
   d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi. Okres przechowywania danych kończy się wraz z prawomocnym zakończeniem postępowań prowadzonych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniem, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia roszczeń dochodzonych. Jeżeli termin dochodzenia roszczeń jest krótszy, aniżeli okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych – dokumenty będą przechowywane przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku podatkowo – księgowego tj. 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące skutki podatkowe.
   e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS,  uznaje się podejmowanie działań w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w tym kontaktowanie się z klientem/kontrahentem bądź jego pracownikami/współpracownikami. Okres przechowywania danych wynosi 1 rok po upływie rękojmi lub rozpatrzenia / zakończenia procesu reklamacji.
   f) Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności poprzez e-mail, SMS, bezpośredni kontakt telefoniczny – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres przechowywania danych trwa do czasu wycofania zgody na prowadzenie takich działań, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę. Po wycofaniu zgody, dane te będą przetwarzane dla celów dowodowych wykazania na potrzeby ewentualnie prowadzonych kontroli lub dochodzonych roszczeń z tego tytułu – tj. max. 6 lat licząc od momentu odwołania zgody.
   g) Monitoring wizyjny na terenie  ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS  w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz przede wszystkim osób znajdujących się w nich – pracowników/klientów, jak i zachowanie bezpieczeństwa informacji – Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Okres przechowywania nagrania z monitoringu wizyjnego wynosi do 3 miesięcy. Wyjątek może stanowić przypadek nagrania, które stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości, w takim przypadku do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania, albo wniesienia sprzeciwu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO.

4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy przeniesienia swoich danych

 – zgodnie i w przypadkach wskazanych
w art. 12-23 RODO.
Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sposobu wnoszenia skargi można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl
Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.